Regulamin

Regulamin sklepu internetowego fajniemieszkam.pl

Niniejszy regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży na odległość oraz świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnych usług za pośrednictwem sklepu internetowego fajniemieszkam.pl


§ 1 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konto - funkcjonalność Sklepu, która pozwala Kupującemu na założenie konta użytkownika w Sklepie.
 3. Kupujący - każdy podmiot korzystający ze Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.fajniemieszkam.pl
 6. Sprzedawca - Aleksandra Kopacz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ESD Aleksandra Kopacz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP 1132331906 oraz REGON 140555880.
 7. Towar konfigurowany - towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§ 2 Dane kontaktowe Sprzedawcy

 1. Adres pocztowy: ul. Szachowa 1 lok. 122, 04-894 Warszawa.
 2. Adres e-mail: info@fajniemieszkam.pl
 3. Numery telefonów: 609-545-609, 22-299-56-09.
 4. Zalecanym sposobem kontaktowania się Kupującego ze Sprzedawcą jest kontakt drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną przy użyciu danych podanych w niniejszym paragrafie.§ 3 Koszt zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru podane na stronach Sklepu.
 3. Koszt dostawy towaru znajduje się w zakładce „Dostawa Towaru” w Sklepie.


§ 4 Zapłata za zamówienie

 1. Dla towarów innych niż wskazane w ust. 2 dostępne są następujące metody płatności:
 1. Płatność za pobraniem;
 2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
 3. Płatność za pośrednictwem platformy Transferuj.pl.
 1. Dla Towarów konfigurowanych dostępne są następujące metody płatności:
 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
 2. Płatność za pośrednictwem platformy Transferuj.pl.
 1. Kupujący, za wyjątkiem płatności za pobraniem, powinien zapłacić za towar w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się w zakładce „Płatności” w Sklepie.
 


§ 5 Wykonanie umowy

 1. Terminy realizacji zamówienia przez Sprzedawcę znajdują się w zakładce „Dostawa Towaru” w Sklepie.
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia, w przypadku zamówień opłacanych w sposób inny niż za pobraniem, następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłaty za kupiony przez Kupującego towar.
 3. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firm kurierskich oraz operatora pocztowego InPost.


§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 niniejszego regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w niniejszym regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ESD Aleksandra Kopacz, ul. Szachowa 1 lok. 122, 04-894 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Towary wielkogabarytowe nie mogą, ze względu na swój charakter, zostać odesłane w zwykły sposób pocztą. Informacja o tym fakcie zostanie umieszczona pod opisem towaru zawartym w koszyku. W takim przypadku Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, które oszacowano poniżej.
 12. Wysokość kosztów zwrotu towarów wielkogabarytowych, o których mowa w ustępie 11, szacowana jest na kwotę ok. 20 zł brutto (w oparciu o cennik firmy epaka.pl świadczącej usługi tanich przesyłek kurierskich).
 13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


§ 7 Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

 1. W przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest Towar konfigurowany - Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tego towaru.


§ 8 Reklamacja

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię, uregulowaną przepisami ustawy Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 w odniesieniu do reklamacji składanej przez Przedsiębiorcę.
 2. Przedsiębiorca traci uprawnienie z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż do 7 dni od otrzymania towaru. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy tylko jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 7 dni od otrzymania towaru, a Przedsiębiorca poinformuje Sprzedawcę o wadzie niezwłocznie.
 3. Przedsiębiorcy korzystającemu z rękojmi przysługują wyłącznie następujące uprawnienia: żądanie usunięcia wady lub żądanie wymiany towaru na wolny od wad.
 4. Reklamację dotyczącą wady towaru należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail info@fajniemieszkam.pl lub pisemnie na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 2 niniejszego regulaminu.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej towaru Kupujący jest obowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 2 niniejszego regulaminu. Celem usprawnienia procesu reklamacyjnego Sprzedawca zaleca, aby przed wysłaniem towaru wysła
 6. na adres e-mail info@fajniemieszkam.pl zdjęcie wady.
 7. Ponadto Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć: wskazanie Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie Kupującego.
 8. Reklamacje dotyczące nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail podany w ustępie 4 niniejszego paragrafu.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 10. Każde zalecenie Sprzedawcy, które pojawia się w niniejszym regulaminie ma jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Kupujący może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Kupującego z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Kupującego, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.


§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
 1. Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
 2. Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 3. Internetowej platformy ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy w ramach korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie, zakładając Konto oraz zapisując się do Newslettera dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia oraz świadczenia przez Sprzedawcę wymienionych usług. Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym ustępie.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.


§ 11 Konto

 1. Kupujący może bezpłatnie założyć w Sklepie indywidualne Konto, będące usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Konto nie jest konieczne dla dokonywania zakupów w Sklepie, ale daje Kupującemu dodatkowe możliwości takie jak m.in.: śledzenie zamówienia, przeglądanie historii zamówień oraz samodzielną edycję swoich danych.
 3. Celem założenia Konta Kupujący powinien wypełnić na stronie Sklepu formularz rejestracyjny podając w nim swoje dane.
 4. Dla skorzystania z Konta niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z Konta, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy, na adres e-mail: info@fajniemieszkam.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta i rozwiązaniem umowy w tym zakresie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w zakresie świadczenia usługi Konta z ważnych przyczyn, tj. w przypadku modernizacji Sklepu lub zmian przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usługi Konta przez Sprzedawcę.
 7. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres e-mail Kupującego przypisany do jego Konta.
 8. W przypadku gdy Kupujący nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie - przyjmuje się, że Kupujący akceptuje je.
 9. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Kupujący powinien wysłać informację o tym na adres info@fajniemieszkam.pl co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.


§ 12 Newsletter

 1. Kupujący może skorzystać z bezpłatnej usługi świadczonej drogą elektroniczną - Newsletter.
 2. Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Kupującego informacji dotyczących Sklepu, w tym informacji o nowych towarach oraz promocjach w Sklepie.
 3. Kupujący w celu uruchomienia usługi Newsletter w pierwszym kroku podaje w odpowiednim miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać Newsletter. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Sprzedawca wyśle Kupującemu wiadomość weryfikującą podany adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Kupującego woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu woli zapisania się do Newslettera przez Kupującego Sprzedawca rozpocznie świadczenie usługi Newsletter na rzecz Kupującego.
 4. W każdej wiadomości wysyłanej przez Sprzedawcę w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 5. Kupujący może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ustępie 4 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy: info@fajniemieszkam.pl.
 6. Skorzystanie przez Kupującego z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.


§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca zaleca Kupującemu, o ile ma to zastosowanie, zapoznanie się z zakładką „Porady montażowe” w Sklepie gdzie znajdują się wskazówki dotyczące montażu towaru co ułatwi prawidłowe zamontowanie towaru. Nieskorzystanie przez Kupującego z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Kupującego, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.

     

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ESD Aleksandra Kopacz, ul. Szachowa 1 lok. 122, 04-894 Warszawa, 609-545-609, 22-299-56-09, info@fajniemieszkam.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.